PVD Offshore Công ty tuyển dụng tại www.timviecnhanh.com
PVD Offshore
Tên Công ty: PVD Offshore
Email: hoandx@pvdrilling.com.vn
Địa chỉ: 43A, Đường 30/4 F9
Mô tả: Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển
Điện thoại: 064590124
Quy mô công ty: Trên 500 người
Tiêu chí hoạt động:
Website:

Nguồn thông tin công ty: PVD Offshore

Xem chủ đề mới nhất cùng thể loại: